Algemene voorwaarden (HUS)

Hondenuitlaatservice Huis&Veld

Artikel 1 – Definities
1. Opdrachtnemer: Huis&Veld hondenuitlaatservice, onder handelsnaam A.N.C. Huisveld, KVK-nummer 67398707

2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)

3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

4. Inschrijfformulier: overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond(en) van deopdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

5. Hond: hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer, tenzij er iemand is die de opdrachtnemer moet vervangen (bv. Tijdens vakanties of ziekte), de opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld.

2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

3. Opdrachtnemer kan ten alle tijden een hond weigeren, maar zal hier altijd een verklaring voor hebben.
4. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando's te kennen en deze ook te gehoorzamen ten behoeve van diensten bij de uitlaatservice.

5. Ten behoeve van de groepswandeling dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

6. Loopse teven, kunnen niet mee met de groepswandeling van één uur. U kunt wel gebruik maken van een individuele wandeling, als de planning dat toelaat.

7. Honden die met de uitlaatservice mee gaan krijgen een penning met naam en telefoonnummer van de uitlaatservice.

Artikel 3 - Gezondheid

1. De hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar.

2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van
loopsheid of eventuele ziekte(n)/beperking(en) van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijking(en) dienen vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

3. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig
mogelijk ingelicht.

4. Opdrachtgever verklaart zijn hond preventief te behandelen tegen wormen, vlooien en
teken. Dit ter bescherming van uw eigen hond en de andere honden.

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en betrouwbaar in te vullen.

2. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken
dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

3. Bij verhindering dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd, worden volgens normaal tarief berekend en in rekening gebracht.

4. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de
plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

5. De hond moet opgenomen zijn in de WA- verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.

6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond.

7. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.

8. Als er zich een geval voordoet waarbij niet duidelijk te achterhalen is welke hond de aanstichter is worden de kosten verdeeld over alle betrokkenen honden.

Artikel 5 - Rechten en plichten opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

2. Opdrachtnemer mag de hond bij groepswandelingen onaangelijnd uitlaten, tenzij anders is afgesproken.

3. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken,
wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind of warmte of ziekte en onmacht.

5. Opdrachtnemer dient haar vervoersmiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

6. De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst
mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.

7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst (bv. in geval van onacceptabel gedrag van de hond).
 
8. Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen aan opdracht te voldoen.

9. Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte).

10. Opdrachtnemer laat minimaal 1 maand voor aanvang weten wanneer zij met vakantie of verlof gaat.

Artikel 7 - Aansprakelijkheidstelling

1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op
opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn  opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.

3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om de opdracht te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan
kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.

5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade
die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.

6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als een dier ziek wordt.

8. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als een dier komt te overlijden.

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan derden. Opdrachtgever dient hiervoor een WA-verzekering te hebben.

Artikel 8 - Betalingen

1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% btw.

2. Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door  opdrachtgever.

3. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient voor de eerste dag van de opdracht
contant te zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van opdrachtnemer.

4. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient voor de eerste dag van de iedere maand contant te
zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van opdrachtnemer.

5. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.

6. Opdrachtgever ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van opdrachtnemer.

7. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente van de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Voor het wandel abonnement dient de hond minimaal 1 vaste dag per week met de uitlaatservice mee te gaan.

9. Bij onvolledig of niet tijdig betalen is opdrachtnemer genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Als er niet op tijd betaald is, krijgt opdrachtgever binnen 3 dagen een herinneringsmail. Bij 3 tot 7 dagen te laat, wordt €5,00 administratiekosten doorbelast. 7 dagen of langer betreft een laste van €8,00. Opdrachtnemer behoudt het recht de diensten niet uit te voeren indien er niet vooruit betaald is.